Fietsen die ter beschikking worden gesteld aan het personeel of bedrijfsleider om er woon-werkverkeer mee te doen, worden fiscaal aangemoedigd.
Dit geld voor alle types fietsen – zowel voor gewone fietsen als voor de elektrische fietsen.

120% KOSTENAFTREK
Volgende kosten komen in aanmerking voor de 120% aftrek voor de werkgever:
◦Aankoop van fietsen en toebehoren (zoals een fietshelm).
◦Onderhoud van de fietsen.
◦De fietsenstalling zelf: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een fietsenstalling te installeren.
◦Kleedruimte of sanitaire voorzieningen: aankoop, bouwen of verbouwen van een onroerend goed om een kleedruimte of sanitair (al dan niet met douches) te installeren.
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) heeft hierover recentelijk een advies uitgebracht. Volgens dit advies moeten de investeringen en kosten tijdens het boekjaar voor 100% geboekt worden en worden de 20% extra kosten pas op het einde van het jaar op een belastingvrije reserve geboekt via een speciale kostenrekening. 
Het fiscaal voordeel is dan ook slechts tijdelijk omdat die reserve ten laatste bij de vereffening van de vennootschap alsnog belastbaar wordt.
In een eenmanszaak brengt men de kosten gewoon in aftrek voor 120%. Opgepast in een eenmanszaak geldt de 120- aftrek enkel voor de fietsen die aan het personeel ter beschikking wordt gesteld. Fietsen moeten lineair worden afgeschreven op ten minste drie jaar.

Speedpedelec
Naast de belastingvrijstelling voor de fietsvergoeding bij woon-werk verkeer, zullen werkgevers die een speed pedelec ter beschikking stellen als bedrijfsfiets ook kunnen genieten van 120 procent aftrekbaarheid in de vennootschapsbelasting. Een werknemer die een speed pedelec ter beschikking krijgt van zijn werkgever zal niet belast worden op een voordeel van alle aard. 

‘We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets. Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen’, benadrukt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een persbericht. bron: De StandaardTERBESCHIKKING STELLING FIETS
Voor de werknemer: het voordeel van alle aard dat uit deze terbeschikkingstelling voortvloeit, is volledig vrijgesteld van belasting voor de werknemer op voorwaarde dat hij de bedrijfsfiets ook gebruikt voor zijn woon-werkverplaatsingen.
Voor de werkgever: het voordeel is volledig aftrekbaar voor de werkgever.


FIETSVERGOEDING
Wanneer werknemers een kilometervergoeding ontvangen voor de verplaatsing die ze maken met de fiets voor hun woon – werk verkeer dan is die vrij van belastingen en sociale bijdragen, ten belope van een maximumbedrag van 0,22 euro/km. Voor de werkgever is deze kost volledig aftrekbaar. Deze regeling mag gecumuleerd worden met de gratis ter beschikking stellen van de fiets.

De fietsvergoeding stijgt in 2017

Naar het werk gaan met de fiets biedt vele voordelen, niet alleen voor de gezondheid en het milieu, maar ook voor de portemonnee. Zo krijgen werknemers die met hun tweewieler naar het werk komen per werkelijk afgelegde kilometer een fietsvergoeding, die volledig is vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. En er is extra goed nieuws voor 2017, want dit jaar stijgt de fietsvergoeding.

Hoeveel bedraagt deze fietsvergoeding?
Jaarlijks wordt het bedrag van de (maximaal) vrijgestelde fietsvergoeding geïndexeerd. In tegenstelling tot de vorige jaren, stijgt de vrijgestelde fietsvergoeding in 2017 van 0,22 euro per werkelijk afgelegde kilometer naar 0,23 euro per werkelijk afgelegde kilometer.

Is de werkgever verplicht om de fietsvergoeding te betalen?   
Tenzij dit in het paritair comité vastgelegd is, is de werkgever u niet verplicht een tussenkomst aan te bieden wanneer de woon-werkverplaatsing met een privévervoermiddel gebeurt. De werkgever kan de fietsvergoeding uiteraard steeds op vrijwillige basis toekennen.

In de meeste sectoren is het echter sowieso verplicht een tussenkomst te betalen, omdat er ofwel een specifieke fietsvergoeding voorzien is, ofwel een algemene vergoeding voor verplaatsingen met een privévoertuig (en hier valt de fiets dus ook onder).

Voorbeelden:

Een specifieke fietsvergoeding vinden we bijvoorbeeld in het paritair comité nr. 119 (voedingshandel), waar het bedrag van de fietsvergoeding 0,20 euro/km bedraagt. Deze vergoeding wordt toegekend vanaf de eerste kilometer en per effectief gepresteerde dag.

In de metaalsector (PC nr. 111) daarentegen gelden voor de fiets dezelfde regels als voor het andere privévervoer. De tussenkomst voor de verplaatsing met de fiets gebeurt op basis van een specifieke tabel die jaarlijks op 1 februari geïndexeerd wordt.

bron: Securex

 

Voor welk type fiets kan je een fietsvergoeding krijgen?
Uiteraard de gewone fietsen en de elektrische fietsen met maximale ondersteuning tot 25km/h. Sinds kort vallen ook de speed pedelecs of te snelle elektrische fietsen met ondersteuning tot 45km/h onder deze zelfde categorie en heeft een werknemer met dit type fiets ook recht op een fietsvergoeding.

Door een wijziging in de wegcode vallen deze populaire snelle fietsen echter onder de categorie van bromfietsen. Dit weliswaar met enkele specifieke verschillen gericht op dit type fiets zoals nummerplaat met 'P' pedelec - geen verplichte verzekering (dit laatste komt er maar moet nog worden goedgekeurd door het parlement). Daardoor hadden de gebruikers geen recht op dezelfde belastingvoordelen als fietsers. Met de nieuwe wetswijziging wordt de fietsvergoeding van 0,23 euro per kilometer voor woon-werkverkeer uitgebreid naar gebruikers van alle types elektronische fietsen.

"We willen het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer om evidente redenen aanmoedigen, ongeacht het type fiets", motiveert minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de beslissing. "Dankzij deze fiscale gelijkstelling gelden de voordelen voortaan ook voor snelle elektrische fietsen".

 

 

Iets toch niet helemaal duidelijk? Contacteer ons →